شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خـــال مهــرويان ســياه ودانــــه فــلفــــــل ســياه هـــردو جانســـوزند امــا ايــن کجـــا وآن کجــــا آن يکــي بوزينه درکـــاخ و يکي در بـــاغ وحش هـــردو ميمــــونــــند امـــا اين کـــجا و آن کــجا
ساعت ویکتوریا
213999-ولایت ع
رتبه 0
0 برگزیده
147 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
213999-ولایت ع عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top